CAW
Zasób
Niedziela, 18 listopada 2018 r.
Change version

Centralne Archiwum Wojskowe należy do wojskowej sieci archiwalnej, w której przechowywana jest dokumentacja wytworzona przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez inne urzędy państwowe. Na zasób CAW składają się akta wytworzone w XX wieku. Obecnie (stan na 31.12.2007 r.) zasób CAW liczy ponad 11 651 m.b. akt, co stanowi 1 324 977 j.a.
"Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego" zawiera dane (aktualne na 31.12.2007) o wszystkich zespołach, kolekcjach i innych materiałach archiwalnych znajdujących się w zasobie CAW, niezależnie od stopnia opracowania.
Całość zasobu zaprezentowano w dziesięciu częściach, w układzie chronologiczno-rzeczowym. Pierwsze cztery odwołują się do aktualnego podziału zasobu Archiwum na cztery historyczne działy, kolejne omawiają kolekcje sztucznie utworzone:

 

 1. Materiały archiwalne z lat 1908-1939
 2. Materiały archiwalne z okresu II wojny światowej
 3. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 1943-1945
 4. Archiwalia Wojska Polskiego po 1945 r.
 5. Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej
 6. Akta Personalne i Odznaczeniowe
 7. Zbiory fotograficzne
 8. Zbiory kartograficzne
 9. Kolekcja regulaminów, instrukcji i aktów prawnych
 10. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 1943-2012 - nieopracowane

 

Poszczególne zespoły opisano w siedmiu punktach według następującego schematu:

 1. Nazwa zespołu i sygnatura, informacja o konstrukcji zespołu (zespół szczątkowy, grupa zespołów).
 2. Daty skrajne zespołu; w nawiasach kwadratowych podano anteriora i posteriora.
 3. Rozmiary zespołu w jednostkach archiwalnych (j.a.) i metrach bieżących (m.b.).
 4. Zwięzła charakterystyka zawartości zespołu i jego poszczególnych części; grupy zespołów otrzymały wspólny opis.
 5. Język dokumentów w kolejności częstotliwości występowania.
 6. Stan zmikrofilmowania zespołu; myślnik oznacza zespół nie zmikrofilmowany.
 7. Aktualne pomoce ewidencyjno-informacyjne; myślnik oznacza brak pomocy archiwalnych.

W punkcie 1 opisu podano sygnatury archiwalne do poziomu zespołu. Gwiazdką (*) oznaczono materiały, które na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu użyczono w całości IPN; dwoma gwiazdkami (**) - materiały użyczone IPN częściowo.
W przypadku grup zespołów punkt 4 podzielono na dwie części: najpierw ogólnie scharakteryzowano archiwalia znajdujące się we wszystkich zespołach danej grupy, a następnie wymieniono te zespoły z podaniem sygnatury, nazwy i liczby jednostek archiwalnych. W rozdziale omawiającym zbiory kartograficzne w punkcie 5 wpisano miejsce wydania map, w rozdziale dotyczącym fotografii - język opisów zdjęć.
Akta nieopracowane, omówione w części X, przedstawiono w formie skróconej.
Przed każdą częścią umieszczono krótką charakterystykę omawianych w nim archiwaliów.